Wczytuję dane...
Reklamacje i zwroty

INFORMACJE OGÓLNE - ZWROTY
Odstąpienie od umowy sprzedaży – zwrotu towaru i opakowań
1. Klient, któremu Sprzedawca przyznał taką możliwość, udostępniając elektroniczny formularz zwrotów, po zalogowaniu się do Konta w Sklepie internetowym, w zakładce „Reklamacje i zwroty”, może odstąpić od umowy sprzedaży towaru zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego bez podawania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni licząc od daty wystawienia faktury dotyczącej zwracanego towaru, z zastrzeżeniem odrębnych zasad dotyczących zwrotu bębnów, określonych w ust. 9-13.
2. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży nie dotyczy:
1) Towarów, których zakup nie jest możliwy przez dodanie ich do Koszyka w Sklepie internetowym lecz jedynie w skutek otrzymania od Sprzedawcy odrębnej Oferty w odpowiedzi na przesłanie przez Przedsiębiorcę Zapytania ofertowego.
2) Towarów posiadających w Sklepie internetowym ikonkę „outlet” lub „brak zwrotu”
3) kabli i przewodów posiadających w opisie towaru w Sklepie internetowym oznaczenie „bębnowy” oraz kabli i przewodów ciętych na zamówienie Przedsiębiorcy,
4) bębnów (szpul) jednorazowych
5) towarów objętych promocją lub stanowiących nagrodę w ramach promocji, w stosunku do których prawo odstąpienia od umowy zostanie w wyłączone przez Sprzedawcę w opisie warunków danej promocji.
6) towarów w jakikolwiek sposób używanych, towarów uszkodzonych lub zabrudzonych lub których opakowanie jest uszkodzone lub zabrudzone.
3. Zwrot towaru odbywa się na koszt Klienta.
4. Zwrot towaru odbywa się z zastosowaniem następującej procedury:
1) Klient, za pośrednictwem elektronicznego formularza zwrotów dostępnego na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Reklamacje i zwroty”, zleca Sprzedawcy wykonanie za wynagrodzeniem usługi organizacji transportu zwracanego towaru.
2) zlecenie, o którym mowa w ust. 4.1 musi być złożone w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury dotyczącej zwracanego towaru.
3) zwracany towar nie przekracza maksymalnych wymiarów: długość - 160 cm, szerokość - 160 cm, wysokość - 160 cm oraz waga do 1000 kg .
5. Złożenie zlecenia usługi organizacji transportu zwracanego towaru za pośrednictwem elektronicznego formularza zwrotu przed upływem ww. terminu, jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
6. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie usługi organizacji zwrotu towaru jest każdorazowo określona na etapie wypełniania elektronicznego formularza zwrotu.
7. Zwrot środków pieniężnych za zwrócone towary może nastąpić poprzez potrącenie z wzajemnymi wierzytelnościami Sprzedawcy wobec Przedsiębiorcy.
8. W przypadku gdy Przedsiębiorca złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy po terminie, o którym mowa w ust. 1 lub w stosunku do zwracanego towaru spełniony jest którykolwiek z warunków, o których mowa w ust. 2 Przedsiębiorca jest zobowiązany odebrać przesłany do Sprzedawcy towar, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania od Sprzedawcy. Po bezskutecznym upływie terminu do odebrania ww. towaru Sprzedawca ma prawo zutylizować taki towar, bez prawa żądania przez Przedsiębiorcę odszkodowania od Sprzedawcy z tego tytułu.ZWROT OPAKOWAŃ (BĘBNÓW).
9. Klienci mają prawo zwrócić Sprzedawcy na jego koszt bębny, pod warunkiem łącznego spełnienia następujących wymogów:
1) zwrot nastąpi w terminie 180 dni od dnia wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT dokumentującej sprzedaż danego bębna (decyduje data złożenia zamówienia, o którym mowa w ust. 9 pkt. 3.) oraz
2) bęben jest w rozmiarze nie większym niż 16, tj. o wymiarach maksymalnych: długość - 160 cm, szerokość - 160 cm, wysokość - 160 cm oraz waga do 1000 kg oraz
3) Klient zamówi kuriera po odbiór bębna za pośrednictwem elektronicznego formularza zwrotów dostępnego na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Reklamacje i zwroty”.
10. Sprzedawca wystawia fakturę korygującą, pomniejszającą fakturę sprzedaży towaru o 100 % ceny sprzedaży zwracanego bębna.
11. Sprzedawca nie przyjmuje:
1) bębnów zwracanych po upływie 180 dni od dnia wystawienia faktury VAT dokumentującej sprzedaż danego bębna (decyduje data nadania przesyłki – w przypadku wysłania bębna pocztą lub za pośrednictwem kuriera.
2) bębnów zwracanych przez przedsiębiorców, nie spełniających kryterium przydatności
do użytku, tj. bębnów posiadających uszkodzenia, w szczególności w postaci przekoszeń, złamań flanszy lub rdzenia,
3) bębnów nie zakupionych od SMG Sp. z o.o.
4) bębnów (szpul) jednorazowych.
12. W celu ułatwienia i przyśpieszenia procedury rozliczenia zwrotu bębna, Sprzedawca sugeruje, aby Klient każdorazowo przytwierdził do zwracanego bębna kopertę z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy sprzedaży bębna.

INFORMACJE OGÓLNE - REKLAMACJE
1. SMG Sp. z o.o. nie udziela gwarancji na sprzedawane przez siebie towary. Gwarancji udzielają producenci towarów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski w przypadku dołączenia do danego towaru karty gwarancyjnej określającej warunki gwarancji. W związku z powyższym uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej oraz we wskazanej w niej sieci serwisowej.
2. Konsumentom przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, określone w ustawie z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny.
3. WAŻNE: Odbierając przesyłkę z zamówieniem, prosimy o sprawdzenie stanu przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub uszkodzenia opakowania sugerujemy rozpakowanie przesyłki w obecności kuriera i sprawdzenie, czy towar jest nieuszkodzony oraz kompletny. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru lub niekompletności przesyłki sugerujemy sporządzenie, w obecności kuriera protokołu szkody, co może ułatwić ustalenie przyczyny uszkodzenia towaru lub niekompletności dostawy.
ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI
1. Klient na własny koszt wysyła wadliwy towar do SMG Sp. z o.o.
2. Do wysyłki należy dołączyć dokładny opis wady produktu oraz dołączyć dowód zakupu.
3. Naprawiony lub wymieniony produkt zostanie wysłany do Klienta na koszt SMG Sp. z o.o.


Adres wysyłki reklamowanego produktu:
SMG Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 30A
19-400 Olecko


» Większość zamówień wysyłamy w tym samym dniu. Zamów dziś = otrzymasz jutro.

» Przesyłki są solidnie zabezpieczone.
» Sam wybierasz sposób płatności i dostawy.